top of page
original - 2024-01-02T111640.905.png

你已選擇希望能從藥愛的國度中暫停一下。

很好

 

讓我們先從選擇一個時間區段開始,請選擇一個你認為能夠成功控制自己在藥物上的使用,同時也能給你達成目標之感受的時間區段。

original - 2024-01-02T111719.727.png
original - 2024-01-02T111730.009.png
original - 2024-01-02T111740.186.png
original - 2024-01-02T111808.906.png
original - 2024-01-02T111826.840.png
original - 2024-01-02T111849.625.png
original - 2024-01-02T111857.941.png
original - 2024-01-02T111958.497.png
original (11).png
bottom of page